اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي رضا فتحي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي رضا فتحي آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 15/12/95 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.انتصاب رئيس اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به سمت رئيس اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و شايستگي هاي  جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 23/11/95 به عنوان رئيس اداره برنامه ريزي و منابع اداره كل تعيين مي گرديد.

پيگيري مستمر اهداف ها و وظايف سازماني ، اجراي برنامه هاي تحول اداري ، نظارت بر فعاليت هاي هزينه اي و عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ، تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد


.
 انتصاب رئيس پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جوهري به سمت رئيس پارك ملي قميشلو منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جوهري آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 1/10/95 به عنوان رئيس پارك ملي قميشلو تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، صيانت از طبيعت، برخورد قاطعانه با متخلفين ، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن پارك ملي نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله ، موفق و مويد باشيد


.
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، باقر يعقوبي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به باقر يعقوبي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 15/9/95 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

انتصاب سرپرست اداره پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جوهري به سمت سرپرست اداره پارك ملي قميشلو منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جوهري آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 30/6/95 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره پارك ملي قميشلو تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، برخورد قانوني با متخلفان، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.


 
انتصاب سرپرست اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين خادمي به سمت سرپرست اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين خادمي آمده است:

نظر به تعهد و سوابق اجرايي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ، ضمن حفظ پست سازماني از تاريخ 1/3/95 شما را به عنوان سرپرست اداره نظارت و پايش اداره كل تعيين مي نمايم.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و تلاش بي وقفه و همكاري نيروهاي لايق در تحقق و انجام امور موفق و مؤيد باشيد.     

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، فاطمه محمدي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به فاطمه محمدي آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي ارزشمند سركار عالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، سيد منصور ابراهيم زاده به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به سيد منصور ابراهيم زاده آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد محمدي نجف آبادي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد محمدي نجف آبادي آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.

 


ابلاغ بازرس ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري

طي حكمي از سوي مرتضي فريد مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيط زيست و دبير و ناظر ارشد كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم، پژمان كاوسي به عنوان بازرس موضوع ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري انتخاب شد.

در حكم مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان خطاب به پژمان كاوسي آمده است؛

با عنايت به تصميمات اتخاذ شده در دوازدهمين جلسه كميته سلامت اداري مورخ 26/10/94 و هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم امور اخلاق اداري، صيانت از حقوق مردم و دبيرخانه هيات عالي نظارت در تاريخ 12/11/94، بدينوسيله جنابعالي بمدت يكسال بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري انتخاب و علاوه بر انجام شرح وظايف مصوب اداره مديريت عملكرد وظايف پيش بيني شده در تبصره يك ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري به جنابعالي محول مي گردد. انتظار دارد با جديت و پشتكار در محدوده تخلفات موضوع اين ماده (رشوه خواري و سوء استفاده از مقام اداري) بازرسي هاي لازم را بعمل آورده و ضمن رعايت بي طرفي و امانتداري، گزارش هاي متقن خود را مطابق با ترتيبات مقرر در دستورالعمل اجرايي مواد (91 و 92) قانون تهيه و ارائه نمائيد. بديهي است عملكرد جنابعالي در اين حوزه بر اساس فرم هاي استاندارد پيش بيني شده ملاك تصميم گيري جهت تداوم و يا لغو همكاري خواهد بود.  

 


انتصاب رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شهرستان نايين

طي حكمي از سوي سهراب مظفر نجفي فرماندار نايين، حسين اكبري به سمت رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شهرستان نايين منصوب شد.

در حكم فرماندار نايين خطاب به حسين اكبري آمده است:

با استناد به ماده 15 و تبصره 1 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مصوب كميسيون امور زيربنايي مبني بر تشكيل كارگروه هاي تخصصي مديريت بحران، به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان نايين منصوب مي نمايم.

 اميد است با استعانت از خداوند متعال و در قالب شرح وظايف ابلاغي با همكاري اعضاي كارگروه، تمهيدات لازم در راستاي اجراي مراحل چهارگانه مديريت بحران معمول و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان مستقر در فرمانداري ارايه نمايند.

 


انتصاب رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، رضا محمدي به سمت رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به رضا محمدي آمده است:

با عنايت به سوابق علمي و تجربي جنابعالي و همچنين هماهنگي با مراجع ذيصلاح از تاريخ 94/2/6 به عنوان رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار تعيين مي گرديد.

 اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب جانشين فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي انصاري به سمت جانشين فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي انصاري آمده است:

با عنايت به درخواست كتبي شما و با توجه  به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 94/4/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان جانشين فرمانده يگان اداره كل تعيين مي گرديد. بديهي است ضمن همكاري و هماهنگي لازم با فرمانده يگان نسبت به برنامه ريزي كاري و ساماندهي نيروهاي اجرايي اقدام لازم صورت پذيرد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب دبير شوراي راهبري توسعه مديريت حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي رياحي به سمت دبير شوراي راهبري توسعه مديريت حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي رياحي آمده است:

در اجراي مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 93/9/5 شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي و استاني، جنابعالي به عنوان دبير "شوراي راهبري توسعه مديريت" تعيين مي­گرديد.

از خداي منان توفيق روزافزون شما را در تحقق اهداف متعالي سازماني در سطح اداره كل و واحدهاي تابعه حفاظت محيط زيست استان خواستارم.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد محمدي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد محمدي آمده است:

نظر به  تعهد و تجربيات جنابعالي و با عنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 94/4/14 ضمن حفظ

پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهران شنتيايي به سمت رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهران شنتيايي آمده است:

نظر به تعهد،تخصص و تجربيات جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/4/1394 به عنوان رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان تعيين مي گرديد. اميد است با نصب العين قراردادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه حفاظت محيط زيست در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آن شهرستان موفق و مؤيد باشيد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي پورقاسم به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي پورقاسم آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي و باعنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/4/94 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد وليد مغربي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد وليد مغربي آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي و باعنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 4/4/94 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول اسناد و بايگاني اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، ندا دريابيگي به سمت مسؤول اسناد و بايگاني اين اداره كل منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به ندا دريابيگي آمده است:

با عنايت به پيشنهاد معاون محترم توسعه مديريت و منابع اداره كل و همچنين تجربيات سركار عالي، بدينوسيله از تاريخ 2/3/94 به سمت مسؤول اسناد و بايگاني اداره كل منصوب مي شويد. اميد است خدمات شما مورد رضاي خداوند متعال قرار گيرد.

 


انتصاب سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي ضيايي به سمت سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي ضيايي آمده است:

نظر به سوابق تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي

تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد ميكلاني به سمت سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد ميكلاني آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست

نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان موجب رضايت خداوند متعال قرار گيرد

 


انتصاب مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، رضا محمدي به سمت مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به رضا محمدي آمده است:

 با عنايت به سوابق علمي و  تجربي جنابعالي، ضمن حفظ پست سازماني مسؤوليت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار به شما محول مي گردد.

 اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق  اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول پناهگاه حيات وحش موته

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جمشيديان به سمت مسؤول پناهگاه حيات وحش موته منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جمشيديان آمده است:

 با عنايت به انتصاب جنابعالي به عنوان رئيس اداره يگان حفاظت اداره كل، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني مسؤوليت پناهگاه حيات وحش موته به شما محول مي گردد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام امور محوله كوشا باشيد.

 


انتصاب مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به عضويت ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه

طي حكمي از سوي دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان، حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان به عضويت ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه منصوب شد.

در حكم استاندار اصفهان خطاب به مدير كل حفاظت محيط زيست استان به استناد نامه شماره 94049 مورخ 30/7/1393 وزير كشور چنين آمده است:

به منظور كاهش نابرابريها و توازن منطقه اي و بكارگيري پتانسيل هاي دروني و بومي استان و پارامترهاي بيروني و ملي و توسعه درون زاي استان، ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم استان تشكيل و با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجربيات ارزنده، جنابعالي به عنوان عضو ستاد تدوين برنامه ششم منصوب مي شويد تا ضمن حضور مستمر در جلسات ستاد و با توجه به شرح وظايف پيش بيني شده در نظام تهيه و تنظيم برنامه ششم توسعه استان نسبت به تهيه و تصويب برنامه ها و ... اقدام فرمايند.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، پژمان خاكسار به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به پژمان خاكسار آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم تعيين مي گرديد.

 اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، افروز باقري به سمت سرپرست اداره  حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به افروز باقري آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي سركارعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين مي گرديد.

اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، قاسم حسومي به سمت سرپرست اداره  حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به قاسم حسومي آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان تعيين مي گرديد.

اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سرهنگ پاسدار حميدرضا خيلدار فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست، مرتضي جمشيديان به سمت فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب شد.

در حكم سرهنگ پاسدار حميدرضا خيلدار فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست خطاب به مرتضي جمشيديان آمده است:

نظر به سوابق و شايستگي و تجارب مثبتي كه در امور اجرايي داريد و بنا به پيشنهاد مدير كل محترم حفاظت محيط زيست استان شما را به مدت سه سال به سمت فرمانده يگان حفاظت استان اصفهان منصوب مي نمايم.

انتظار دارد با توجه به رويكردهاي محيط زيستي دولت تدبير و اميد و با هدف تقويت و توانمند سازي يگان حفاظت استان و براي پيشگيري و انجام اقدامات بازدارنده در جهت مقابله با هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست، تخلفات شكار و صيد، انجام وظايف قانوني در حوزه مسؤوليت و حدود وظايف تعيين شده، نظارت بر عملكرد يگان حفاظت شهرستانهاي تابعه، پيگيري و نظارت بر تأمين سلاح، مهمات و تجهيزات انفرادي و جمعي نيروهاي يگان، ارتقاء سطح دانش و مهارت محيط بانان، هماهنگي و مشاركت در اجراي امور امدادي در هنگام بروز حوادث در مناطق تحت مديريت استان، اجراي برنامه هاي مرتبط با يگان حفاظت، ممانعت از فعاليت مراكز غيرقانوني عرضه و تكثير و پرورش حيات وحش، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات، آراء و احكام مراجع اداري و قضايي صادره در خصوص پرونده هاي مرتبط با تخلفات و جرايم در عرصه و اعيان محيط زيست تحت نظر مستقيم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اقدام نماييد.

اميد است با اتكال به نيروي الهي و در راستاي قانون مداري، اعتدال و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، سازمان را در حفاظت از مواهب و منابع خدادادي كه متعلق به همه مردم مي باشد ياري نماييد.

گفتني است؛ مرتضي جمشيديان با افزون بر 30 سال سابقه خدمت در سازمان حفاظت محيط زيست، رياست ادارات حفاظت محيط زيست تعدادي از شهرستانهاي استان را بر عهده داشته است.

 

Update history: 1395/12/16
number of visits: 1881
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal